O konferencji

Opis merytoryczny, cel, proponowany program

W dniach 24-25.04.2017 roku została przeprowadzona przez Katedrę Informacji Naukowej i Bibliologii konferencja naukowa pt. Wokół Paula Ladewiga i jego „Katechizmu biblioteki” Pretekstem do jej zorganizowania stało się opublikowanie przez Zdzisława Gębołysia rok wcześniej przekładu „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga, jednorazowego i wyjątkowego w swoim rodzaju dzieła, ponadczasowego, uniwersalnego, przekraczającego nie tylko „mury” bibliotek, ale również profesji. Konferencja przyniosła sukces. Należy go upatrywać w licznym udziale gości z całej Polski i zagranicy, pozytywne echa w prasie fachowej, a nade wszystko, formułowane już w trakcie konferencji, oczekiwanie, aby nadać jej formę cykliczną, a co najmniej podjąć się w możliwie nieodległym czasie kontynuacji. Zachęceni tym pozytywnym odzewem, zarazem przekonani o potrzebie rozmowy, wymiany poglądów oraz refleksji naukowej w możliwie szeroki zakresie oraz o ponad środowiskowym i interdyscyplinarnym charakterze, postanowiliśmy zorganizować drugą edycję tej konferencji.
Chcielibyśmy, wychodząc od syntetycznych myśli Paula Ladewiga, podjąć kolejną dyskusję na temat potrzeb współczesnych bibliotek, na temat oczekiwań użytkowników bibliotek, na temat problemów związanych z jej funkcjonowaniem. Chcielibyśmy porozmawiać o przyszłości bibliotek, o wyzwaniach wywołanych zmianami technologicznymi i kulturowymi w otaczającym je środowisku.
Przytaczamy kilka kolejnych myśli Paula Ladewiga, które mogą stać się inspiracją do przemyśleń tego rodzaju.

– Abstrahując od doraźnych potrzeb, kupuje się to, co można kupować, gromadzi się to, co biblioteka musi posiadać.
– Ważniejsze od środków na założenie biblioteki są środki na jej dalsze funkcjonowanie. Biblioteka pozbawiona tych środków, nie ma szans na przeżycie.
– W większym stopniu brak środków, aniżeli utrzymywanie starych praktyk, jest winny nędzy naszych bibliotek.
– Cóż znaczą czasowe niedostatki biblioteki w przeciągu stulecia.
– Im mniej będzie publiczność obserwowana, tym łatwiej jest wszystko wiadome – tym lepiej przestrzegane są przepisy.
– Praktyczne i jasne spojrzenie władzy zwierzchniej znaczy więcej niż smak literacki.

Treści cele konferencji

Czy zgadzacie się państwo z tymi stwierdzeniami? Czy uważacie, że są one aktualne, a może „trącą myszką”? Cytaty pochodzące z „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga wydanego przed ponad 100 laty mogą być okazją do przemyśleń oraz pretekstem do szerszych rozważań. Z całą pewnością zasługują na zorganizowanie konferencji naukowej. Konferencja zakłada sobie kilka celów. Po pierwsze jej celem jest upowszechnienie myśli bibliotekarskiej Paula Ladewiga, przypomnienie jego wydanego przed 100 laty „Katechizmu biblioteki” oraz jego autora – bibliotekarza i organizatora bibliotek publicznych, nauczyciela bibliotekarzy w jednej osobie, zwolennika biblioteki publicznej jako placówki o nieskrępowanym dostępie dla publiczności. Po drugie, poprzez konferencję chcemy zapoczątkować dyskusję na temat aktualności wielowymiarowych i wielowątkowych przemyśleń P. Ladewiga dotyczących roli bibliotek i bibliotekarza w społeczeństwie. W zamyśle organizatorów konferencja ma mieć charakter interdyscyplinarny, to znaczy kierujemy ją do przedstawicieli wszystkich nauk, chcąc poznać opinię na temat problemów poruszanych przez Ladewiga, widzianych oczami naukowców dla których biblioteka stanowi margines działalności badawczej, a którym biblioteka jako warsztat pracy nie jest i nie może być obojętna. Zaproszenie kierujemy do osób z kraju i zagranicy, bibliotekarzy i tych wszystkich ludzi książki, którzy prowadzą badania naukowe w zakresie bibliologii i informatologii oraz tych, którzy korzystają na co dzień z bibliotek, w szczególności do ludzi nauki.
Organizatorem konferencji jest Zakład Informacji Naukowej, będący jednostką organizacyjną Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Zapraszamy do składania propozycji wystąpień.

Wstępnie proponujemy trzy duże grupy tematyczne:
1. Biblioteki – problemy gromadzenia, finansowania i zarządzania.
2. Przyszłość bibliotek – zadania i wyzwania; szanse i zagrożenia; nadzieje i beznadzieje; między dobrem jednostki a dobrem ogółu.
3. Biblioteka z punktu widzenia przedstawicieli nauk społecznych, humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych.

Jako punkty wyjścia do przygotowywanych wystąpień proponujemy:
1. 1. Jedną z refleksji Paula Ladewiga. Zainteresowani mogą sięgnąć albo do wersji drukowanej „Katechizmu biblioteki” wydanej w Bydgoszczy w 2016 roku. Dostępne są również elektroniczne wersje:

2. Życiorys Paula Ladewiga – Paul Ladewig: Katechizm biblioteki. Bydgoszcz 2016.
3. Osiągnięcia naukowe i zawodowe Paula Ladewiga – Paul Ladewig: Katechizm biblioteki. Bydgoszcz 2016.