Biogramy uczestników

Dr Mariusz Balcerek
Pracuje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na historii wojskowości okresu nowożytnego (XVI–XVIII w.), dziejami Inflant, a także menedżerami bibliografii, ewaluacją nauki oraz bibliotekami jako trzecimi miejscami. Od 2011 roku jest redaktorem tematycznym i sekretarzem redakcji czasopisma „Folii Toruniensia”. WWW: https://www.researchgate.net/profile/Mariusz-Balcerek Kontakt: mb1@ksiaznica.torun.pl

Dr Małgorzata Bańkowska
Doktor nauk humanistycznych, bibliolog i prasoznawca. W latach 2004-2011 adiunkt na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Przez blisko dekadę pełniła funkcję dyrektora biblioteki PWSZ w Kaliszu. Aktualnie związana z Akademią Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Autorka ponad 30 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii prasy i książki oraz prakseologii zarządzania. Najnowsza monografia, wydana w 2022 r., nosi tytuł: Prasa, książka i polityka. Sanacyjny tygodnik „Pion” na tle czasopism literacko-społecznych II Rzeczypospolitej.

Mgr Małgorzata Bródka
Koordynator zakupów wydawnictw zwartych i antykwarycznych do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Pracuje w Oddziale Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Studiów Podyplomowych Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UAM. Odbyła staże w Docklands Library i Senate House Library. Wybrane publikacje: Budowanie reputacji biblioteki akademickiej w kontekście kształtowania księgozbioru, [w:] Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy, red. M. Wojciechowska, Warszawa, 2016, s. 285–294; Gromadzenie zbiorów w bibliotece akademickiej wobec aspektów komunikacyjnych, Zarządzanie Biblioteką, 2015, nr 1 (7), s. 23–28; The Role of Legal Deposit of Books in the Polish Library Scheme: The Case of Poznań University Library, Slavic& East European Information Resources, vol. 15: 2014, Issue 1–2, s. 139–145, dostępny w Internecie: http://dx.doi.org/10.1080/15228886.2014.873970; Wydawco, gdzie jesteś? Czyli pozyskiwanie egzemplarzy obowiązkowych jako przykład budowania relacji z klientem „zewnętrznym”, [w:] Budowanie relacji z klientem biblioteki, red. J. Przybysz, P. Pioterek i M. Nowak, Poznań 2014, s. 119–126. Interpretacje i konteksty paradygmatu zrównoważonego rozwoju. Od nurtu klasycznego do zarządzania bibliotekami, Biuletyn EBIB, nr 4(199)/2021, Biblioteki w kontekstualnej przestrzeni relacji (2022). Konferencja 100 lat Biblioteki AGH w druku).

Dr hab. Jolanta Gwioździk
Doktor habilitowany nauk humanistycznych (2016, Uniwersytet Śląski w Katowicach). Zatrudniona w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego, prof. UŚ. Członek Komisji Historii Kultury Książki Polskiej Akademii Nauk (od 2020), Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk, Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Dokumentationsstellen der Ost–, Ostmittel– und Sűdosteuropafprschung, Komisji Bibliografii Komparatystycznej i Literackiej przy Międzynarodowym Kongresie Slawistów i in.
Prezes Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego. Uczestniczyła w kilku projektach międzynarodowych i krajowych (jako kierownik 3 projektów); recenzent w konkursach NPRH oraz Rzeczoznawca Instytutu Książki. Promotor dwu doktoratów (obrony 2016, 2018).
Autorka i współautorka siedmiu monografii oraz ośmiu tomów redagowanych i współredagowanych. Opublikowała 72 artykuły w pracach zwartych oraz 15 w czasopismach, a także jest autorką kilku recenzji oraz kilkunastu innych prac. Uczestniczyła w ponad 50 konferencjach naukowych. Otrzymała wyróżnienie „Najlepsza Książka Akademicka” na XII Krajowych Targach Książki Akademickiej.

Dr. Jana Brožovská Onderková
Assistant Professor at the Institute of Czech Studies and Librarianship at the Silesian University in Opava, Czech Republic. Her research is focused on the history of public libraries and other educational institutions, history of adult education, political partisanship and associational activities in the Czech lands till 1945.

Dr. hab. Erzsébet Dani
Erzsébet Dani is a qualified (“habilitated”) associate professor of the University of Debrecen, chair of the Media and Information Science Institute’s Department of Library and Information Science, and director of Bács-Kiskun County Library.  Among her research fields are: various aspects of reading research, questions related to cultural and national identity, teaching methodology, and the dissemination of scientific results. She authored two independent monographs and two textbooks; was invited plenary presenter at international conferences; participated in several EU projects, developing e-learning materials among others in the field of MI and Big Data. Across-the-border Hungarian cultural and national identity issues are of primary importance for her. Being a member of the Journal of Informatics and Cybernetics editorial board is one of her editorial activities. She is also a member of the Hungarian Society for Reading and co-worker of the University of Debrecen’s Committee for Artificial Intelligence Ethics.
mgr Janusz Dobrzyński OFS (ur. 1986) – franciszkanin świecki, pracownik Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Absolwent informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim (2010). Pisał m.in. do „Poradnika Bibliotekarza”, „Guliwera”, „Geografii w Szkole”, m.in. artykuły o pionierze polskiego krajoznawstwa Aleksandrze Janowskim, któremu poświęcił pracę magisterską. Autor tekstów dla dzieci publikowanych w piśmie Polskiego Związku Niewidomych „Promyczek”.

Bc. Anna Foltisová
Anna Foltisová studied history at the University of Ostrava. Nowadays she is finishing her librarianship studies at the Silesian University in Opava. She also works in the library at the VŠB – Technical University of Ostrava. In 2020, she completed the librarianship courses through MSVK as librarian in direct services and librarian minimum. She likes visiting castles in her free time. She is also interested in Austrian and German literature, paleography and calligraphy. Among her other fields of interest are astrophysics, travelling, swimming, countryside, history and art.

dr hab. Zdzisław Gębołyś
Doktor habilitowany nauk humanistycznych. Profesor uczelni ma Wydziale Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Członek stowarzyszeń naukowych, polskich i zagranicznych (Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy; Komission für die Geschichte der Deutschen in Polen; Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizacji Wiedzy (International Society for Knowledge Organization – ISKO; Zespołu do Spraw Bibliografii Regionalnej ZG SBP ). Stypendysta niemieckich fundacji. Uczestnik wielu konferencji, wyjazdów studyjnych, wyjazdów naukowych i dydaktycznych w ramach programu Erasmus. członek polsko-niemiecko-czeskiego Zespołu Bibliografii Historii Śląska (1997–), członek zespołu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ds. opracowania kodeksu etyki zawodowej bibliotekarza i pracownika informacji (2005). Przewodniczący Rady Redakcyjnej czasopisma „Bibliotekarz” (2018-).
Autor 7 książek, w tym: Zawód bibliotekarski na ziemiach niemieckich w latach 1789 – 1871 (Katowice 2002); Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej (Katowice 2012) oraz ok. 300 publikacji naukowych, w periodykach krajowych oraz w zagranicznych (w językach obcych: niemieckim, rosyjskim, angielskim i słowackim). Współredaktor pierwszej na świecie kompletnej antologii narodowych kodeksów etyki bibliotekarskiej (Warszawa 2008), wersja anglojęzyczna (Berlin 2012). Tłumacz i redaktor wydania krytycznego “Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga (Bydgoszcz 2016) na język polski, angielski i słowacki. Redaktor prac zbiorowych pt. “Wokół “Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga”, będącej pokłosiem międzynarodowej konferencji w 2017 i w 2019 roku. Autor kilku bibliografii, w tym: Bibliografia druków w języku polskim wydanych na Litwie od 1944 do 2014 roku. 2015. Redaktor Kroniki w „Przeglądzie Bibliotecznym” (2005–2009).
Główne zainteresowania naukowe: zawód bibliotekarza – historia, współczesność, problemy etyki zawodu bibliotekarza; bibliografia – metodyka i teoria; organizacja i zarządzanie w bibliotekach; biblioteki mniejszości polskiej na Litwie i w Republice Czeskiej oraz biblioteki mniejszości niemieckiej w Polsce.

Mgr Lucyna Gęsikowska
Magister filologii polskiej, kustosz w Dziale Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy. W swojej pracy sprawuje pieczę nad drukami ulotnymi, rękopisami, fotografiami oraz licznym zbiorem map. Prowadzi lekcje biblioteczne w Bibliotece Bernardina oraz zajmuje się organizacją wystaw (w ostatnim czasie m.in. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego, 180. urodziny Marii Konopnickiej, 115-lecie Polskiego Związku Esperantystów, 677. urodziny Bydgoszczy). Jest członkiem kolegium redakcyjnego „Bibliotekarza Kujawsko-Pomorskiego” i miłośniczką starej Bydgoszczy. Kontakt: lucyna.gesikowska@wimbp.bydgoszcz.pl

Prof. dr hab. Gruca Anna
Anna Gruca, prof. dr hab., pracownik Instytutu Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownik pracowni Bibliografii Bieżącej Instytutu Historii PAN, redaktor bieżącej Bibliografii Historii Polskiej. Ostatnio opublikowała: „Poświęcenie pisem drukowanych zwyczaj wprowadził…”. Drukowane dedykacje w książce okresu zaborów.

Dr hab. Henryka Ilgiewicz
Starszy pracownik naukowy Instytutu Badań Kultury Litwy w Wilnie (Litwa). Przedmiotem naukowych zainteresowań jest historia nauki i kultury Wileńszczyzny, wileńskie towarzystwa i instytucje naukowe, ochrona dziedzictwa narodowego w Wilnie w końcu XIX- pierwszej połowie XX wieku. Wydała książki Wileńskie towarzystwa i instytucje naukowe w XIX wieku, Toruń 2005; Societates Academicae Vilnenses: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie (1907 – 1939) i jego poprzednicy, Warszawa 2008; Biblioteka Państwowa im. Eustachego i Emilii Wróblewskich w Wilnie (1912–1939) oraz towarzystwa ją popierające, Toruń 2015; Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej oraz Szkoła Nauk Politycznych w Wilnie (1930–1939), Warszawa 2019.

Dr Bernardeta Iwańska-Cieślik
pracuje w Katedrze Dziennikarstwa i Badań nad Mediami w Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zainteresowania badawcze oscylują wokół dziejów książki i prasy we Włocławku, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek instytucjonalnych i prywatnych, poza tym zajmuje się zagadnieniami bibliometrycznymi w oparciu o aktywność publikacyjną bibliotekarzy akademickich w zakresie książki dawnej i prasy.

Dr Paweł Marzec
Afiliacja: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Filozofii i Nauk Społecznych. Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii. Pracuje w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze dotyczą oceny jakości serwisów internetowych. Analizuje możliwości wykorzystania systemów zarządzania treścią (CMS, ang. Content Management System) do organizacji zasobów informacji. W swoich badaniach uwzględnia również problematykę architektury informacji serwisów internetowych oraz analityki internetowej. Jest autorem m.in.: monografii Oceny eksperckie w badaniu użyteczności bibliotecznych serwisów internetowych, Toruń 2019 oraz artykułów w czasopismach „Journal of Academic Librarianship” i „Journal of Librarianship and Information Science”. Jest sekretarzem redakcji czasopisma „Toruńskie Studia Bibliologiczne” (TSB).

Dr hab. Arkadiusz Pulikowski
Pracownik naukowo-badawczy w Instytucie Nauk o Kulturze na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: wyszukiwanie informacji, zachowania informacyjne, infometria, digitalizacja informacji. Ważniejsze publikacje: Modelowanie procesu wyszukiwania informacji naukowej. Strategie i interakcje (Katowice, 2018), Searching for LIS scholarly publications: a comparison of search results from Google, Google Scholar, EDS, and LISA (Journal of Academic Librarianship, 2021, współaut. A.Matysek), Full-Text Search in the Resources of Polish Digital Libraries (Zagadnienia Informacji Naukowej, 2022).

dr hab. Katarzyna Materska
Profesor w Instytucie Badań o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; członek Rady Programowej CLARIN-PL. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania informacją i wiedzą w różnych środowiskach informacyjnych, także w komunikacji naukowej. Ostatnie publikacje: Infodemia w pandemii (2021); Infodemia w pandemii. W kierunku infodemiologii (2021); Nauka obywatelska – innowacyjny ekosystem w nauce (2021); We don’t know what we don’t know. Discoverability paradox in the scholarly landscape. (2021).

dr Dorota Sidorowicz-Mulak
Doktor nauk humanistycznych, od 1996 r. związana z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich, w latach 2005-2019 kierownik Działu Starych Druków, od 2020 r. wicedyrektor ZNiO ds. Biblioteki Ossolineum. Członkini Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego, Polskiego Komitetu Programu UNESCO Pamięć Świata, Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego. Koordynatorka działań ogólnopolskiej Proweniencyjnej Grupy Roboczej. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych, redaktorka monografii zbiorowych i katalogów, kuratorka wystaw.

Dr hab. Marek Kazimierz Siwiec
Poeta, filozof, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autor książek poetyckich i filozoficznych oraz kilkudziesięciu rozpraw i szkiców, z estetyki i krytyki artystycznej, m.in. o twórczym źródle. W stanie wojennym działał w podziemnej „Solidarności”. W latach 1987–1988 przebywał w Londynie, gdzie pracował na budowie. Ostatnio opublikował książkę filozoficzną Źródło i tajemnica. Ku metafizyce twórczości (Wyd. UKW, Bydgoszcz 2022) oraz książkę poetycką Przyjaźń (Galeria Autorska, Bydgoszcz 2021). Krzysztof Derdowski poświęcił jego twórczości książkę Kto w wielkiej gonitwie życia… Rzecz o poezji Marka Kazimierza Siwca (2015). Otrzymał Nagrodę imienia Ryszarda Bruno–Milczewskiego za rok 2015 w Dziale Poezji. Jest laureatem nagrody Strzała Łuczniczki za najlepszą bydgoską książkę roku w dziale poezja (2019), dla Blask (2018).

mgr Monika Sobota
Starszy kustosz z funkcją instruktora merytorycznego w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu, pracownik działu Promocji Biblioteki, ukończone studia Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa na Uniwersytecie Jagiellońskim, koordynator projektów promocji czytelnictwa dofinansowanych z MKIDN.

Dr Tomasz Stolarczyk
Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii od 2003 r., w latach 2004-2007 pracownik merytoryczny w Muzeum w Łęczycy od 2007 r. bibliotekarz w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Badania naukowe obejmują historię bibliotek i księgozbiorów zakonnych w XVI-XIX w, oraz historię regionalną: województwo łódzkie. Autor 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Członek kilku polskich towarzystw naukowych – za swoją działalność społeczną i naukową odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.

Dr inż. Agnieszka Młodzka-Stybel
Absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje na stanowisku Głównego Specjalisty w Ośrodku Informacji Naukowej i Dokumentacji w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym. W latach 2002- 2021 pełniła funkcję Kierownika Ośrodka. Autorka publikacji z obszaru nauk o informacji, bezpieczeństwa pracy, zarządzania i in. Członek ISKO oraz PTIN.

Mgr Aneta Stańczak-Gąsiewska
Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Ośrodku Informacji Naukowej i Dokumentacji w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym na stanowisku Starszego specjalisty. Pełni funkcję Zastępcy Kierownika Ośrodka. Absolwentka studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy” prowadzonych przez CIOP-PIB oraz „Zarządzania Zasobami Ludzkimi” organizowanych przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie. Jej zainteresowania związane są z procesem komunikacji w badaniach naukowych, oraz praktyką bhp.

Dr Beata Taraszkiewicz
dr bibliologii, starszy kustosz dyplomowany, dyrektor Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku. Autorka 2 książek oraz  ponad 60 artykułów a także redaktorka 10 książek z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz nauk o komunikacji i bezpieczeństwie (ekologia informacji), wykładowca informacji naukowej na Akademii Pomorskiej. Organizatorka  konferencji z cyklu „Ekologia informacji…”.
Kontakt: beata.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl

dr Erzsébet Tóth
Erzsébet Tóth received a degree in English Language and Literature and Library and Information Science in 1995 at University of Debrecen, Hungary. In 2008 she defended her PhD dissertation on web information retrieval at University of Debrecen. From 1999 she has been working in higher education. From September 1999 to August 2010 she worked as associate professor in the Library and Applied Information Science Group, Institute of Mathematics and Informatics at College of Nyíregyháza, Nyíregyháza, Hungary. From September 2010 to December 2020 she worked as assistant professor in the Department of Library Informatics, Faculty of Informatics at University of Debrecen. From January 2021 she continued her work as assistant professor in the Department of Data Science and Visualization of the same organization. Her research fields are the evaluation of search engine performance, web information retrieval, the presentation of digitized library content in three-dimensional space, and natural language processing. She has a high proficiency in English, an elementary level of Russian and French.
Dr Warmbrunn Jürgen
Urodzony w 1962 roku w Münster (Westfalia). Studiował slawistykę, historię Europy Wschodniej, anglistykę i język fiński w Münster, Pradze i Helsinkach. Doktorat w 1992 r. na temat z zakresu językoznawstwa czeskiego. Szkolenie w bibliotekarstwie akademickim w Konstancji i Kolonii. W latach 1995-1999 bibliotekarz przedmiotowy i kierownik działu gromadzenia zbiorów BU we Frankfurcie nad Odrą, od 1999 r. kierownik biblioteki Instytutu Herdera, a od 2005 r. także zastępca dyrektora. Szczególne zainteresowanie międzynarodową współpracą biblioteczną i historią bibliotek Europy Wschodniej.
Born 1962 in Münster (Westphalia). Studied Slavic philology, East European history, English philology and Finnish in Münster, Prague and Helsinki. Ph.D. in 1992 in Czech linguistics. Post-graduate library training in Konstanz and Cologne. 1995-1999 subject librarian and Head of Acquisitions at Frankfurt / Oder University Library. From 1999 librarian of the Herder Institute, from 2005 also deputy director. Special interest in international library cooperation and the history of East European libraries.

Dr hab. Maja Wojciechowska
Prof. UG – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii. Pracownik Zakładu Polonistyki Stosowanej na Uniwersytecie Gdańskim. Wykładowca wizytujący na uczelniach w USA, Kanadzie i Europie. Przewodnicząca Komisji Zarządzania i Marketingu SBP, członek IFLA, redaktor naczelna czasopisma Zarządzanie Biblioteką, organizator konferencji Zarządzanie i Organizacja Bibliotek oraz recenzentka w licznych czasopismach polskich i zagranicznych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół zarządzania instytucjami kultury, marketingu instytucji non-profit, badań wpływu społecznego bibliotek na środowisko zewnętrzne, zarządzania i organizacji bibliotek, a także działalności i promocji wydawnictw. Autorka blisko dwustu publikacji z tego zakresu, w tym autorka, współautorka i redaktorka ponad dwudziestu książek, m.in. Kształtowanie kapitału społecznego – ujęcie z perspektywy bibliotekoznawczej (Warszawa, 2019), Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie (Warszawa, 2019), Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek (Gdańsk, 2014).

mgr Roman Wojciechowski
mgr, bibliotekoznawca, menedżer kultury, członek Rady Fundacji Krajowy Depozyt Biblioteczny, członek Zarządu Polskiego Związku Bibliotek.
Ostatnio opublikował: Mrzonka czy rzeczywistość? Pomorski Magazyn Artystyczny „Słowo” (2022). Wypożyczenia międzybiblioteczne w trybie natychmiastowego dostępu. Opowiastka niepromocyjna, Biblioteka Publiczna (2022). Czemu cieniu odjeżdżasz, czyli wróble galaktyki, EBIB (2021);
Kontakt: roman@depozytbiblioteczny.pl

Prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek
Kierownik Katedry Bibliografii i Dokumentacji, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski. Członek Rady Doskonałości Naukowej bieżącej kadencji. Zainteresowania badawcze: systemy organizacji wiedzy, ekologia informacji, terminologia bibliologii i informatologii, dokumentacja i bibliografia jako formy komunikacji i zachowania dziedzictwa. Ostatnia publikacja: [z Ewą Głowacką] Badania z bibliologii i informatologii w świetle wypowiedzi reprezentantów tej dyscypliny „Przegląd Biblioteczny” 2022 z. 4 s. 439-466. Kontakt: jbwozniak@uw.edu.pl

About

View all posts by