Wskazówki dla autorów tekstów

Przygotowanie tekstu do druku (pobierz w formacie PDF: wytyczne2019):

 • objętość – do 1 a.w. (do 40 000 znaków) łącznie ze streszczeniem (w języku angielskim) oraz z materiałami ilustracyjnymi;
 • tekst należy przygotować w wybranym edytorze tekstu (preferowany edytor tekstu – Microsoft Word) i zapisywać w jednym z formatów: DOC, DOCX lub RTF;
 • tekst należy składać stylem normalnym, czcionka Times New Roman (12 p.), interlinia: 1,5;
 • marginesy standardowe: górny – 2,5 cm, dolny – 2,5 cm, lewy – 2,5 cm, prawy – 2,5 cm, bez nagłówków, stopek i numerów stron;
 • do tekstu prosimy dołączyć bibliografię oraz indeks nazwisk (tzw. ślepy, bez podawania stron);
 • teksty powinny być podzielone na podrozdziały (nienumerowane) zaopatrzone w tytuły;
 • informacja o autorach – w górnej, lewej części artykułu: imię i nazwisko autora, tytuł naukowy, nazwa instytucji macierzystej oraz e-mail; 10 pkt., wyrównanie do lewego marginesu;
 • tytuł artykułu – w jęz. polskim i angielskim; 14 pkt., pogrubiony, wyśrodkowany;
 • abstract – w jęz. angielskim; 12 pkt., kursywa, maksymalnie połowa strony znormalizowanej (format A4), słowa kluczowe do 2 linijek; objętość: 150–200 wyrazów
 • tytuł rozdziału – 12 pkt., pogrubiony, wyrównanie do lewego marginesu;
 • tytuł podrozdziału – 12 pkt., pogrubiony, wyrównanie do lewego marginesu;
 • wyróżnienia w tekście (kursywa, pogrubienie) należy nanosić ręcznie, tj. bez użycia stylów;
 • nie stosować automatycznych list wyliczania i list punktorów;
 • niedopuszczalne jest stosowanie wcięć akapitowych przy pomocy tabulatora.

Przypisy:

Wstawiane automatycznie przez funkcję „wstaw przypis” bez dodatkowej spacji. Rozmiar czcionki – 10 pkt., na dole strony, numerowane cyframi arabskim. Wszelkie odsyłacze w przypisach prosimy stosować w języku polskim (tamże, tenże, taż).

Wzory:

Wydawnictwo zwarte

Autor, tytuł książki, miejsce i rok wydania, lokalizacja (strony)Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007, s. 70.

Rozprawa z pracy zbiorowej

Autor, tytuł rozprawy, tytuł pracy zbiorowej, redaktor, miejsce i rok wydania, lokalizacja (strony)Jabłoński, Media, [w:] Dzieła wybrane, red. A. Kowalski, Bydgoszcz 2001, s. 47.

Artykuł z czasopisma

Autor, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok, numer, lokalizacja (strony)

K. Winogrodzka, Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych 2006. Cz. II. Biblioteki powiatowe, miejskie i wiejskie, „Bibliotekarz” 2007, nr 3, s. 6.

Źródła internetowe lub elektroniczne

Analogicznie do źródeł tradycyjnych z uwzględnieniem: informacji o typie źródła, informacji o dacie dostępu oraz w przypadku źródeł internetowych adresu URL

Talewicz, Więcej niż biblioteka,Biuletyn EBIB“ [online] 2012, nr 136 [dostęp 26.02.2019]. Dostępny w World Wide Web: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/100.

von Morzé, Ladewig, Paul [w:] Neue Deutsche Biographie [online] 1982, nr 13 [dostęp 26.02.2019]. Dostępny w World Wide Web: https://www.deutsche-biographie.de/gnd116643854.html#ndbcontent.

Ladewig, Katechismus der Bücherei [online] Ernst Wiegandt, Lipsk 1922 [dostęp: 26.02.2017]. Dostępny w World Wide Web: https://archive.org/details/katechismusderb00ladegoog.

Bibliografia:

Układ alfabetyczny, pozycje według wzoru:

Jabłoński, J., Media, [w:] Dzieła wybrane, red. A. Kowalski, Bydgoszcz 2001, s. 47–60.

Jenkins, H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007.

Ladewig, P., Katechismus der Bücherei [online] Ernst Wiegandt, Lipsk 1922 [dostęp: 26.02.2017]. Dostępny w World Wide Web: https://archive.org/details/katechismusderb00ladegoog.

Morzé von, A., Ladewig, Paul [w:] Neue Deutsche Biographie [online] 1982, nr 13 [dostęp 26.02.2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.deutsche-biographie.de/gnd116643854.html#ndbcontent.

Talewicz, M., Więcej niż biblioteka, „Biuletyn EBIB [online] 2012, nr 136 [dostęp 26.02.2017]. Dostępny w World Wide Web: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/100.

Winogrodzka, K., Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych 2006. Cz. II. Biblioteki powiatowe, miejskie i wiejskie, „Bibliotekarz” 2007, nr 3, s. 6–10.

Powtórzenia opisu bibliograficznego:

Ta sama publikacja, co poprzedzająca ją:

Tamże

Tamże, s. 66.

Ten sam autor, co w poprzedzającym przypisie:

Tenże

Tenże, s. 4.

Skróty:

Wykropkowanie elementów opisu wcześniej przywoływanego w przypisie z pozostawieniem fragmentu umożliwiającego jego rozpoznanie.

Beitz, „Das wird gewaltig ziehen und Früchte tragen!” …, s. 146

Zehn Jahre Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht …, s. 52–53.

Skróty wyrazów typowych, np. wyd.

Tytuły w tekście:

Kursywa

Jan Augustyniak zaznajomił się też z niezbędną literaturę zawodową, pisał: W tym czasie zdążyłem przeczytać 4 książki z zakresu bibliotekarstwa tj. Chawkinę, Graesela, Ladewiga i Lelewela, innych nie było.

Cytaty:

Cytaty powinny być opatrzone informacją bibliograficzną w formie przypisu (autor, tytuł, miejsce i rok wydania, strona).

Cytaty można zamieszczać w tekście w ciągu zdania lub jako oddzielny akapit

Tabele, rysunki, schematy, wykresy i zdjęcia:

Materiały ilustracyjne należy umieszczać w układzie pionowym, wyśrodkowane. Wszystkie materiały muszą być opatrzone tytułem, który należy umieścić nad danym obiektem graficznym oraz opisem źródła umieszczonym pod tym obiektem. Tytuł oraz opis źródła należy umieszczać od strony lewej krawędzi obiektu począwszy. Materiały ilustracyjne należy przygotować w rozmiarach przewidzianych w druku z zachowaniem rozdzielczości minimum 300 dpi. Ponadto materiały ilustracyjne należy załączyć w postaci oddzielnych plików w formatach obsługiwanych przez aplikacje pracujące w systemach operacyjnych Microsoft Windows. Pod każdym materiałem ilustracyjnym należy podać źródło jego pochodzenia. Należy również dostarczyć zgodę posiadacza i/lub właściciela praw autorskich danej ilustracji na opublikowanie jej w książce.

About

View all posts by

Dodaj komentarz